Search form

Luk 4:31

An-gugaliya Walkwalk A-rrimarra

(Mark 1:21-28)

31Lika Jesus a-bona gun-nerranga rrawa gatiya wana gu-bapala gu-rrawa Galali, gun-gata Gapárniyam (Capernaum) gun-nelangga. Lika Jarradi gu-ni, nipa marn․gi burr-negarra a-ni janguny,