Search form

Luk 4:33

33Rrapa gata wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, an-ngardapa an-gugaliya an-gata nipa walkwalk a-rrimarra. Nipa burr-guya a-gonyjinga,