Search form

Luk 4:35

35Wurra Jesus a-jobujobuna an-gata walkwalk, “Ngarmbuwa! Nyina-bengga! Bawa an-garda!” Lika gatiya gojilapa wurra gama gorlk aburr-jinyja, nipa walkwalk ana-nyala a-bembarrembarra an-gugaliya a-bungguna, lika nipa ana-bena, a-bawuna, lika an-gugaliya a-molamiyana.