Search form

Luk 4:36

36Rrapa aburr-gata wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga. Aburr-wengganachichiyana aburr-ni, “Gun-guna gun-nga janguny, a-lay? Wurra burr-ganyjarr rrapa burr-barlmarrk an-guna a-weya a-boya, walkwalk an-guyinda a-beya a-yurra, ngaja, ngarla!”