Search form

Luk 4:38

Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha

(Metiyu 8:14-17; Mark 1:29-34)

38Gatiya Jesus ana-bena yarlanga gu-gata gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, lika nipa a-bona Jayman (Simon) gun-nika rrawa. Lika gata a-bena minypa Jayman jin-nika jaburpa niya jiny-yorrpuna jiny-yu gatiya, minypa nipa burr-guya jin-donga jiny-ji. Lika birripa aburr-wena nula Jesus barra nipa jin-dima.