Search form

Luk 4:4

4Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika. Wurra jurra mu-guyinda gu-yurra janguny, ‘An-gugaliya gala a-yinmiya m-balaja mu-guyinda mu-gurda wupa wanngu a-ni. Ngika.’ ”