Search form

Luk 4:41

41Rrapa an-jaranga walkwalk ana-bena ana-yu, burr-bawuna aburr-gata wurra gama gorlk, nipa walkwalk an-guyinda a-gonyjinga a-ji, a-yinagata, “Ny-jurda nginyipa Wangarr biy-yika Walkur!” Wurra Jesus a-jobujobuna; nipa gala jal a-nirrarna walkwalk ana-nyala a-ngurrja, ngardawa gipa nipa walkwalk marn․gi nula nipa gochila an-gurra Wangarr arr-wuna Christ.