Search form

Luk 4:44

44Ganapiya, lika a-bona, rrawa gu-jirra gu-boya nipa a-barrngumurra gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa a-wena burrwa a-bona Wangarr gun-nika janguny.