Search form

Luk 4:5

5Ganapiya, lika walkwalk a-ganyja abirri-bamuna Jesus waykin mu-mirk mu-guyinda. Lika gun-gatiya gu-ngardapa a-gurdagurdarrana gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya aburr-ngorrkorndiya aburr-nirra, ngardapa ngardapa bunggawa burrbi-rrimanga.