Search form

Luk 4:6

6Rrapa nipa walkwalk a-wena nula Jesus, a-yinagata, “Ngaypa barra ngiy-wu ganyjarr, nginyipa barra wana ny-babalapa nyi-ni gun-nardiya rrawa, rrapa gun-molamola gun-guyinda gu-guniya gu-yika gu-rrawa gun-nginyipa barra gu-ni warrpam. Ngardawa ngaypa ngu-menga rrapa ngaypa ngu-wu ana-nga minyja ngaypa jal ngu-ni nula.