Search form

Luk 5:10

10Rrapa mu-gata mu-werranga mu-michiyang abirri-gata Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa niya yerrcha Jeymch (James) rrapa Jon, bitipa abirri-yinagatiya rrapa gochila aburr-barrjinga.

Wurra Jesus a-wena nula Jayman, “Gala barra ny-jurkuja; wurra gun-nardiya gugu nginyipa burr-ma barra apula ny-boy wurra gama gorlk.”