Search form

Luk 5:11

11Ganapiya, lika birripa aburr-bamuna, mbi-rurrgakaja michiyang yi-gata jorrnyjurra. Lika mbi-bawuna mun-birripa michiyang rrapa mulucha, rrapa jichicha burr-guta abu-bawuna aburr-ni, lika Jesus abu-jurrjurrmurra aburr-bona.