Search form

Luk 5:12

Jesus Wanngu A-negarra An-gugaliya Gun-guburlububurluja Gu-rrimarra

(Metiyu 8:1-4; Mark 1:40-45)

12Gun-nerranga rrawa gun-gatiya Jesus a-ni, an-ngardapa an-gugaliya ana-bamuna, a-bena nula Jesus minypa nipa an-gata an-gugaliya burr-guya an-jeja a-ngolkuja, minypa gun-guburlububurluja gu-rrimarra. Gatiya waypa a-nana Jesus, lika ana-menama gu-rrana nula nipa ana-gochila, a-mobulurrmiyana bukula a-jirra gu-jel, minypa a-burrmaymbuna, “Bunggawa, nginyipa ganyjarr n-dimanga barra minyja nginyipa jal nyi-ni, gun-nerra ny-yerrnyja apula rrapa minypa wanngu nguna-nega.”