Search form

Luk 5:18

18Rrapa gatiya gugu aburr-werranga gu-galiya yerrcha abu-ganyja gurda aburr-bamuna an-birripa an-borrmunga an-nyarlkuch, jimarna barra abu-ga wupa rrapa abu-barnja gatiya Jesus ana-gochila.