Search form

Luk 5:19

19Wurra gala aburr-yinmiyarna, ngardawa wurra gama gorlk aburr-gorlkakaja aburr-ni. Lika an-gata an-nyarlkuch birripa abu-ganyja aburr-warrchinga waykin gu-bala, lika gubu-lapkujamurra bala bama gu-jirra gun-gata morliya gu-maya, lika minypa mu-yigipa mu-garrung a-yu abu-gurrmurra aburr-bamuna gojilapa wurra gama gorlk aburr-jinyjapa, lika gatiya a-yunya Jesus ana-rrepara.