Search form

Luk 5:20

20Rrapa gun-gatiya waypa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa burr-guya marr aburr-balcha nula aburr-ni, lika nipa a-wena nula an-gata an-nyarlkuch, “A-lay, nginyipa werra nyi-negiyana gipa gugu baywarra gu-ni ngguluwa.”