Search form

Luk 5:21

21Jesus a-yinagata a-wena. Wurra aburr-gata Berachi yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa bama aburr-jirra wupa gubu-borrwurra aburr-ni, “An-guna ana-nga nipa an-gugaliya wana a-negiya a-nirra nula Wangarr? Wurra an-gugaliya werra a-negiya a-workiya gala ana-nga a-yinmiya a-rorrcha nula mari, wurra Wangarr nipa wupa an-ngardapiya jarra.”