Search form

Luk 5:24

24Wurra ngaypa arr-gurdagurdarra barra minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ganyjarr gu-rrimanga gun-guniya rrawa nipa barra baywarra gu-nega ana-gorrburrwa gun-nerra nyibi-rrimarra.” Lika a-wena nula an-nyarlkuch, “A-lay, galiya apula ngu-weya nggula: Garlma, jinyja! Mun-nginyipa garrung ma, lika bamiya boy rrawa.”