Search form

Luk 5:25

25Ganapiya, lika gu-gata wenga warrika birripa aburr-gata abi-nana nipa an-nyarlkuch a-garlmuna, mu-menga mun-nigipa garrung nipa mu-rrenyjinga a-yu a-workiyana, lika a-marrkapchinga nula a-bamuna Wangarr yi-gata rrawa.