Search form

Luk 5:28

28Lika nipa Libay a-garlmunapa gu-bawuna gun-gata nipa jama a-ji a-workiyana, lika a-jurrjurrmurra Jesus.