Search form

Luk 5:31

31Wurra gun-narda Jesus a-galiyana burrwa, lika gun-maywapa ranginy a-wena burrwa. Minypa a-yinanga, “Gu-galiya yerrcha aburr-gata aburr-mola, birripa gala jal aburr-ni an-buburda barra bin-dima, wurra aburr-gata aburr-yorrpurda birripa wupa jarra.