Search form

Luk 5:32

32Rrapa gu-gurda ngacha minypa ngaypa gala nguna-boyarna burrwa aburr-gata minypa jechinuwa aburr-nirra; wurra jarra ngaypa nguna-bona burrwa aburr-gata aburr-werra birripa barra gun-nerra gubu-bawa.”