Search form

Luk 5:34

34Lika Jesus a-wena burrwa, “Gun-narda ana-goyburrpa ngunabu-wengganana, wurra marrka bubu-borrwa gun-guna gun-maywapa ranginy barra marn․gi nyiburr-ni. Minypa an-ngardapa gochila a-rranapa nipa jiny-ma barra jin-nigipa gama, rrapa gatiya waypa aburr-yigipa jawina aburr-mulpiya nula balaja barra mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha burrinyjula, birripa gala aburr-yinmiya wargugu aburr-ni rrapa balaja mbi-bawa; jarra nipa an-gata burdak wugupa burrwa.