Search form

Luk 5:35

35Wurra barrwa guna-bamburda aburr-werranga burrbu-gaypa barra, lika abu-ga barra aburr-boy, gun-gatiya jarra minypa aburr-yigipa jawina balaja mbi-bawa barra.”