Search form

Luk 5:6

6Ganapiya, lika birripa aburr-garlmuna, mbi-gurrmurra mulucha, warrika jichicha an-murra abi-rrimarra aburr-ni rrapa mulucha mu-garlmunapa mu-gorndiyana m-bona.