Search form

Luk 5:7

7Lika birripa aburr-merndagarlmuna butula abirri-birripa jawina yerrcha mu-gata mu-werranga mu-michiyang abirri-ni, bitipa barra abirri-boy gurda ay-ngunyuna rrapa abirri-gunggaja burrwa. Lika bitipa abirri-garlmuna, abirri-garlajinga gurda abirri-bamuna, abirri-bena burrwa. Lika bitipa wugupa gu-ngana abu-menga abirri-jirrapa mu-michiyang mu-guyinda jimarn jarra mu-guybungarna.