Search form

Luk 6:1

Jarradi (Saturday) Nula

(Metiyu 12:1-8; Mark 2:23-28)

1Gu-bamuna, nuwurra Jarradi (Saturday) gu-ni, Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bamuna marlgaway gu-jirrapa gatiya balaja mun-murra mu-jinyjarrapa, mun-anngiya, minypa borichel, wurpa lika mun-nerranga. Rrapa aburr-yigipa jawina minypa mbi-muluwurra aburr-bamuna, murna aburr-jirra aburr-guyinda mbi-wurrwurrguja mun-maliyarra barra m-boy rrapa mbi-bay aburr-bamba.