Search form

Luk 6:10

10Lika Jesus burr-nana a-gomarriyana a-yu, lika a-wena nula an-gata an-gugaliya, “Jerrjangardawiya murna ny-jirra.” Lika nipa a-jerrjangardawiyana, lika a-molamiyana gugu murna a-jirra.