Search form

Luk 6:11

11Lika aburr-gata Berachi yerrcha burr-guya aburr-bachirramiyana nula Jesus minypa nipa gala gu-borrwujarna burrwa joborr gun-gata birripa minypa gun-derta gubi-negarra aburr-ni aburr-workiyana Jarradi nula. Gu-gurda ngacha. Lika wengga gubu-buna aburr-ni birripa aburr-yinmiya barra abu-bu.