Search form

Luk 6:14

14Minypa aburr-gata 12 gu-galiya yerrcha Jesus burr-menga a-ni aburr-guna aburr-welangga: Jayman (Simon) an-gata Jesus barrwa an-nelangga a-garrana Birta (Peter), rrapa an-gata an-nigipa worlapa niya Andru (Andrew), rrapa mola Jeymch (James) rrapa Jon, rrapa mola Bilip (Philip), Bartólamiyu (Bartholomew),