Search form

Luk 6:18

18birripa aburr-bona gurda barra aburr-galiya Jesus gun-nika janguny, rrapa minypa nipa bin-dima, wanngu aburr-ni. Minypa aburr-jaranga wurra gama gorlk walkwalk abi-rrimarra burr-buna a-workiyana, birripa aburr-molamiyana; walkwalk an-nyagara.