Search form

Luk 6:24

24Wurra nyiburr-werranga nyiburr-gurda, nipa gorlk wana ana-gorrburrwa, ya? Wurra gun-gata jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa! Ngardawa gun-guniya ana-goyburrpa gipa nyibi-rrimarra gun-goyburrpa; wurpa lika gun-narda gu-boy barra.