Search form

Luk 6:26

26Awa! Ana-goyburrpa nyiburr-gurda aburr-werranga aburr-nyala nyiburr-molamola nyirrbi-nenga aburr-workiya, ya? Wurra jarra jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra ana-gorrburrwa, ngardawa gu-gatiya ngacha minypa aburr-birripa nyanyapa burra yerrcha aburr-molamola burrbi-negarra aburr-workiyana aburr-gata aburr-guyolkiya aburr-guyinda aburr-mujaruk.