Search form

Luk 6:39

39Rrapa barrwa a-wena burrwa meyali gu-murna minypa gun-guna: “An-gapula an-guyinda gala a-yinmiya an-ngardapa murla mu-rrima nula an-nerranga; gala yapa wugupa abirri-bunggun mu-gochila.