Search form

Luk 6:4

4Lika nipa Daybit gu-bala a-barrngumurra Wangarr gun-nika gu-japurra, lika rakaraka mun-gata mun-jimurdayan nipa mu-menga, m-barra, rrapa burr-wuna, birripa aburr-gata aburr-yigipa jawina mbi-barra; wurra jarra junggay yerrcha wupa mbi-banga aburr-workiya mun-narda.” A-yinagata Jesus gu-ngurrjinga burrwa,