Search form

Luk 6:40

40Rrapa an-gugaliya marn․gi a-nirra a-bamburda gala a-yinmiya nipa a-beyba an-nigipa marn․gi an-gunega, wurra ana-nga warrpam nipa marn․gi a-ni, nipa jarra minypa an-nigipa marn․gi an-gunega a-ni barra.