Search form

Luk 6:45

45Gun-narda gun-maywapa ranginy, minypa gun-burral an-molamola an-guyinda an-gugaliya arr-jalkakaja a-workiya minypa nipa an-ngurrnga gun-molamola gu-borrwuja a-workiya; wurra an-nerra an-guyinda an-gugaliya nipa jarra werra arr-nenga a-workiya minypa nipa an-ngurrnga gun-nerra gu-borrwuja a-workiya. Ngardawa an-gugaliya gun-nga nipa an-ngurrnga gu-borrwuja, gun-gata minypa nipa ngana a-jirra a-weya a-workiya.