Search form

Luk 6:48

48Nipa an-gata minypa gun-maywapa ranginy an-gugaliya gu-jarlapuna bala. Minypa a-garrmurra a-bamuna, lika gatiya gu-jandarra nipa gu-gurrmurra gun-nigipa bala. Lika nuwurra waypa bugula guna-warrchinga, gu-buna bala, wurra gun-gata bala gala gu-rrumiyarna; ngardawa an-gata an-gugaliya gu-jarlapuna gun-derta gu-jinyjapa.