Search form

Luk 6:6

An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra

(Metiyu 12:9-14; Mark 3:1-6)

6Rrapa gun-nerranga gu-ni Jarradi, Jesus a-barrngumurra gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, lika nipa marn․gi burr-negarra a-ni janguny. Rrapa an-gata an-ngardapa an-gugaliya nipa murna a-jirra an-munganaguwa an-nerra.