Search form

Luk 6:7

7Wurra aburr-gata Berachi yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega, birripa jal aburr-ni mari gubu-garra barra nula Jesus. Lika birripa abi-nana aburr-ni, minypa Jarradi gu-ni nipa minyja a-jarlapa an-gugaliya. Ngardawa gun-birripa joborr: Jarradi gu-ni gu-workiyana, gala jama aburr-jirrarna aburr-workiyarna.