Search form

Luk 7:1

An-gata Burr-ganyja A-workiya Rowm (Rome) An-guyinda An-dakal

(Metiyu 8:5-13)

1Gatiya Jesus gu-wulebana janguny nipa gu-ngurrjinga burrwa a-ni wurra gama gorlk, lika nipa ana-bupiyana ana-bamuna, yi-gata a-bona Gapárniyam (Capernaum). Gatiya waypa a-bena,