Search form

Luk 7:10

10Lika aburr-gata nipa Rowm an-guyinda burr-jerrmarra gurda, birripa aburr-jekarra aburr-bamuna, rrawa aburr-bena gugu abi-nana an-mujama gipa a-molamiyana.