Search form

Luk 7:11

Jesus A-jarrkarrana Jin-miliyak An-nika Mu-lopa Acha Mu-ngoyurra Gun-nyagara Gu-ni

11Rrapa nuwurra gun-baykarda ngika, lika Jesus a-garlmuna, a-bona rrawa gun-gata gun-nelangga Neyin (Nain), rrapa minypa aburr-yigipa jawina rrapa barrwa aburr-jaranga gu-galiya yerrcha wugupa nula aburr-bamuna aburr-ni.