Search form

Luk 7:2

2lika an-ngardapa an-gata Rowm an-guyinda minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, nipa an-gata an-nigipa an-mujama burr-guya a-yorrpuna, jimarn jarra a-juwiyarna. Wurra an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, nipa burr-guya jal a-ni nula an-nigipa an-mujama.