Search form

Luk 7:23

23Rrapa minyja ana-nga an-gata gala nguna-bawa, a-jeka, an-gata an-gugaliya Wangarr ana-nyala a-jalkakaja, nipa an-molamola a-nirra.”