Search form

Luk 7:29

29Aburr-jaranga wurra gama gorlk aburr-gata aburr-galiyana nula Jesus nipa a-yinagata a-wena, birripa lika gubi-yagurrmurra nula Wangarr gun-nigipa rum, aburr-gata burr-guta minypa aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, wurra gama gorlk burrbu-gaypurda. Minypa aburr-yinmiyapa aburr-gata gipa mu-ngoyurra aburr-galiyana aburr-workiyana nuluwa Jon rrapa nipa bama burr-gurragaja, aburr-gurdiya birripa aburr-galiyana nula Jesus rrapa gubi-yagurrmurra nula Wangarr gun-nigipa rum.