Search form

Luk 7:3

3Minypa nipa a-galiyana janguny an-gata nula Jesus, lika nipa burr-jerrmarra nula Ju (Jew) mu-murna yerrcha, birripa barra abu-wenggana nipa barra ana-garlma rrapa wanngu a-nega an-nigipa an-mujama.