Search form

Luk 7:34

34Rrapa minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya a-bena ana-gorrburrwa, nipa jarra m-banga a-workiya, wurra ana-goyburrpa nyibu-yopurda nyiburr-workiya nipa burr-guta. Minypa nyiburr-yinaga, ‘Minyja na, an-guna nipa mun-jaranga m-banga a-workiya balaja rrapa wayin; rrapa nipa a-malchinga burrwa aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, gu-galiya yerrcha burrbu-gaypurda; rrapa aburr-werranga burr-guta aburr-werra nipa an-guna a-malchinga burrwa.’ Ana-goyburrpa nyiburr-yinagata nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyibu-yopurda an-guna An-walkurpa An-gugaliya.