Search form

Luk 7:35

35Wurra gun-gata Wangarr gu-borrwurra rrapa jama a-jirra a-workiya, gun-narda aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha birripa jarra nyirrbu-gurdagurdarraja aburr-nirra ana-goyburrpa minypa gun-gata gun-molamola gun-jechinuwa.”