Search form

Luk 7:37

37Rrapa jin-ngardapa gama jin-gata nipa gun-nerra jama jiny-ji jiny-yorkiyana, wurra gun-gatiya waypa nipa gu-borrwurra Jesus m-barra a-ni an-gata Berachi an-guyinda gun-nika rrawa, lika nipa muna-ganyja mun-gungimiya mun-molamola mun-gungolkuja m-bochula mu-guyinda, mun-gata bochula mbi-jarlapuna jandarra gun-molamola gun-gata gun-nelangga alabécha (alabaster).